Ceriffi Check® on toimintajärjestelmän työväline joka mahdollistaa havaintojen ohjaamisen, analysoinnin sekä tarkastusten tehokkaan toteuttamisen ja raportoinnin. Raportointityökalut helpottavat tavoitteiden seurantaa, mittaamista ja viestintää. Ceriffi Checkillä teet auditoinnit ja tuotat lähtötietoja mm. johdon katselmuksiin automaattisesti.

ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä

ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmät –standardi on maailman käytetyin standardi yritysten johtamisessa, laadunhallinnassa ja jatkuvassa parantamisessa.

Useille yrityksille haasteita ISO 9001 –standardin mukaisessa johtamisjärjestelmässä on tuottanut erityisesti järjestelmän jalkauttaminen ja henkilöstön aidosti mukaan saaminen jatkuvaan parantamiseen.

Toinen haaste johon ISO 9001 noudattavat yritykset kompastelevat ilman digitaalisia apuvälineitä, on ollut tavoitteiden mittaaminen ja tulosten viestintä. Ceriffi Check® on kehitetty juuri nopeuttamaan, helpottamaan ja saamaan aikaan pienellä panostuksella vaikuttavia johtamisjärjestelmiä. Lisää tietoa ja apua ISO 9001 järjestelmän laatimiseen.

Ratkaisumme ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän toteuttamiseen

Ceriffi Check® ja ISO 9001 järjestelmän toteuttaminen:

 • Havaintojen, kuten poikkeamien, asiakaspalautteiden ja –reklamaatioiden, kehitysehdotusten, läheltäpiti-tilanteiden ja parannuskohteiden havainnointi, kirjaaminen, seuranta ja käsittely sekä mittaaminen.
 • Sisäiset auditoinnit, toimittaja-auditoinnit ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden läpinäkyvä ohjaus ja dokumentointi.
 • Erilaiset tarkastukset ja niiden dokumentointi arjessa, kuten laitetarkastukset, palvelun tai tuotannon aikana tehtävät tarkastukset, tulosten koostaminen ja automaattinen raportointi sekä tulosten viestintä.
 • Laatu- ja tehokkuustavoitteiden asettaminen, mittaaminen sekä viestintä
 • Asiakastyytyväisyyden ja henkilöstötyytyväisyyden mittaaminen ja tulosten viestintä
 • Prosessien kehitysprojektien seuranta ja mittaus (mm. lean-projektit)
 • Johdon katselmusten lähtötietojen reaaliaikainen tilanne liittyen tavoitteisiin, mittareihin, havaintoihin ja parantamistoimenpiteiden tehtävien tilanteeseen sekä järjestelmän vaikuttavuuden arvioimiseen.

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä

ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmät –standardi on maailman käytetyin standardi yritysten ympäristöjohtamisen toteuttamisessa.

ISO 14001–standardin mukaisessa ympäristöjärjestelmässä tunnistetaan ja analysoidaan yrityksen toiminnan ympäristövaikutukset, seurataan niitä sekä pyritään systemaattisesti parantamaan ympäristösuorituskykyä. Edellytys vaikuttavalle ympäristöjärjestelmälle on sidosryhmien, kuten henkilöstön ja kumppanien mukaan saaminen toiminnan parantamiseen.

Ympäristöjärjestelmän toteuttamisessa keskeisenä ovat ympäristötavoitteiden asettaminen, mittaaminen, jatkuva parantaminen ja tulosten viestintä. Lisää tietoa ja apua ISO 14001 järjestelmän laatimiseen.

 

Ratkaisumme ISO 14001 ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen

Ceriffi Check® -sovelluksella ISO 14001 standardin vaatimusten täyttäminen on helppoa ja nopeaa, suorastaan viihdyttävää. Saman järjestelmän piiriin saat niin oman henkilöstön kuin kumppanitkin. Ceriffi Checkissä tieto pysyy ehyenä, läpinäkyvänä ja mahdollistaa reaaliaikaisen tulosten mittaamisen ja viestinnän.

Ceriffi Check® ja ISO 14001 järjestelmän toteuttaminen:

 • Ympäristöhavaintojen, kuten poikkeamien, kehitysehdotusten, läheltäpiti-tilanteiden ja parannuskohteiden havainnointi, kirjaaminen, seuranta ja käsittely sekä mittaaminen
 • Sisäiset auditoinnit ja niiden havaintojen ja toimenpiteiden läpinäkyvä ohjaus ja dokumentointi
 • Erilaiset tarkastukset ja niiden dokumentointi arjessa, kuten ympäristöseurannat, palvelun, tuotannon tai huollon aikana tehtävät tarkastukset
 • Tulosten koostaminen ja automaattinen raportointi sekä tulosten jakaminen PDF:nä tai muussa muodossa
 • Ympäristötavoitteiden asettaminen, ympäristömittariston laadinta ja mittaaminen sekä tulosten viestintä
 • Johdon katselmusten lähtötietojen reaaliaikainen tilanne liittyen tavoitteisiin, mittareihin, havaintoihin ja parantamistoimenpiteiden tehtävien tilanteeseen sekä järjestelmän vaikuttavuuden arvioimiseen.

ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät –standardi on maailman käytetyin standardi yritysten työturvallisuuden ja työterveyden johtamisessa.

ISO 45001–standardin mukaisessa johtamisjärjestelmässä tunnistetaan yrityksen toimintaan liittyvät työturvallisuus ja -terveysnäkökohdat, seurataan niitä sekä pyritään systemaattisesti parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta. Edellytys vaikuttavalle TTT-järjestelmälle ovat sidosryhmien, kuten henkilöstön ja kumppanien mukaan saaminen työterveyden ja turvallisuuden parantamiseen.

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmässä keskeisenä tehtävänä ovat TTT-tavoitteiden asettaminen, seuranta ja mittaaminen sekä tulosten viestintä. Lisää tietoa ja apua ISO 45001 järjestelmän laatimiseen.

 

Ratkaisumme ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmään

Ceriffi Check® -sovelluksella ISO 45001 standardin vaatimusten täyttäminen on helppoa ja nopeaa, suorastaan viihdyttävää. Saman järjestelmän piiriin saat niin oman henkilöstön kuin kumppanitkin. Ceriffi Checkissä tieto pysyy ehyenä, läpinäkyvänä ja mahdollistaa reaaliaikaisen tulosten mittaamisen ja viestinnän.

 • TTT-havaintojen, kuten poikkeamien, kehitysehdotusten, turvallisuushavaintojen, läheltäpiti-tilanteiden, työtapaturmien ja parannuskohteiden havainnointi, kirjaaminen, seuranta ja käsittely sekä mittaaminen
 • Sisäiset auditoinnit ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden läpinäkyvä ohjaus ja dokumentointi
 • Erilaiset turvallisuuteen liittyvät tarkastukset ja niiden dokumentointi arjessa, kuten laitetarkastukset, palvelun tai tuotannon aikana tehtävät tarkastukset, turvallisuuskierrokset ja tarkastusten tulosten koostaminen ja automaattinen raportointi ja tulosten jakaminen PDF:nä tai muussa muodossa
 • TTT-tavoitteiden asettaminen, TTT-mittaristo ja mittaamisen toteuttaminen sekä tulosten viestintä
 • Henkilöstön jaksamisen ja työtyytyväisyyden reaaliaikainen seuranta
 • Johdon katselmusten lähtötiedot liittyen tavoitteisiin, mittareihin, havaintoihin ja parantamistoimenpiteiden ja tehtävien tilanteeseen sekä järjestelmän vaikuttavuuden arvioimiseen.

Ceriffi Check®illä voi täyttää myös seuraavien johtamisjärjestelmä standardien vaatimuksia liittyen havaintojen ohjaamiseen, tarkastusten ja auditointien tekemiseen, toimenpiteiden seurantaan, mittaamiseen ja dokumentointiin ja johdon katselmusten lähtötietojen tuottamiseen.

FI